Werken ‘achter de voordeur’

De kracht van CurAmbulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke hulp te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder, al dan niet met aanvullende ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat de maatschappelijke participatie en individuele zelfredzaamheid van cliënt snel wordt vergroot. Lees meer

Begeleiding Autisme spectrumstoornis

CurAmbulant heeft veel ervaring in het begeleiden van jongvolwassenen met autisme, AD(H)D of een combinatie hiervan. We leren jou graag goed kennen.

Lees meer

     Hulp aan volwassene

Ieder mens is uniek. En iedereen wil graag zoveel mogelijk een zelfstandig leven leiden, werken en wonen. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Bijvoorbeeld doordat u psychische klachten ervaart, waardoor u uw dagelijkse bezigheden.

Lees meer

Thuisbegeleiding jongvolwassenen

CurAmbulant biedt begeleiding aan jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. Dit vindt plaats in de thuissituatie, maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding (sport/hobby) en is altijd oplossingsgericht

Lees meer

Persoonlijke verzorging

CurAmbulant helpt u bij de algemene dagelijkse levensbehoeften (ADL). We helpen u bijvoorbeeld bij het aankleden en douchen.

Lees meer

Psychosociale hulpverlening

Soms zijn veranderingen in het leven vanzelfsprekend omdat je een nieuwe fase in het leven ingaat. Zo nu en dan zijn ze echter zeer onverwacht en ongewenst. Niet altijd kan iemand zichzelf redden met deze veranderingen.

Lees meer

Gezinsondersteuning

Opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. Ouders kunnen hiermee op allerlei manieren vastlopen. Soms heeft één kind extra aandacht nodig vanwege een beperking. Hoe zorg je ervoor dat de aandacht voor dat kind niet ten koste gaat van de aandacht voor andere kinderen? 

Lees meer

 

Casemanagement

CurAmbulant beschikt over een speciaal opgeleide professional die naast de begeleiding in een gezin of huishouden tevens als casemanager kan werken. 

Lees meer

Zorg-om-Zorg 

CurAmbulant is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Gezinnen, jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, autismespectrumstoornissen (ASS), ex-justitiabelen, mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid. Dankzij intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën. Wij passen ons aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt. Vanwege taal- en cultuurverschillen of een vluchtelingentrauma, kan het voor sommigen van hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. We zijn er opgericht om de zorgvraag te verhelderen en waar nodig inschakelen van andere hulpverleners.

Heading Text

Kennis, ervaring en deskundigheid

Ons team van goed geschoolde en ervaringsdeskundige hulpverleners, is van huis uit vertrouwd met uiteenlopende culturele codes. De kracht van CurAmbulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke hulp te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder. Ook hebben we kennis en ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen uit verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Vanwege taal- en cultuur verschillen of een vluchtelingentrauma, kan het voor hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen, zoals depressie- en angstklachten, om o.a. de sociale redzaamheid van deze groep te vergroten. We hanteren een zeer laagdrempelige, clientgerichte benadering op basis van vertrouwen. Dat begint met luisteren en erkenning geven aan wat onze cliënten bezighoudt en beweegt.

  ‘Alleen met passende zorg blijft de zorg betaalbaar en bereikbaar’

Zorg en ondersteuning moet betaalbaar, bereikbaar en benaderbaar zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben. CurAmbulant is van mening dat je op tijd thuisbegeleiding moet toekennen aan mensen die het nodig hebben, voor het te laat is. Vroege signalering is belangrijk om van kwaad tot erger te voorkomen. Vroegtijdig ingrijpen kan bijvoorbeeld overlast in de wijk, zelfverwaarlozing en opname in een instelling of kliniek voorkomen. Naast sociale opbrengsten, is er ook in financieel opzicht positieve effecten. Ondanks de arbeidsintensiteit die een complexe doelgroep eist van de thuisbegeleider, laten maatschappelijke kosten-batenanalyses zien dat deze manier van werken juist kosten bespaard omdat duurdere zorg wordt voorkomen.

Chat openen
Hulp nodig?